Regulamin obowiązujący od 31.05.2018 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od 31.05.2018

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

INTERNET PLUS s.c. Rafał Pośpiech, Renata Pośpiech, NIP: 949-17-16-131, REGON: 151540995, z/s 42-202 Częstochowa al. Armii Krajowej 1/3 lok. 2

E-mail: biuro@ioswietlenie.pl

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin widoczny w podsumowaniu zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

6. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

7. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 • po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres pocztowy.

9. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

10. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
 • płatność przy odbiorze (pobranie),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A. (PayU).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem: Poczty Polskiej S.A., firm kurierskich, InPost Paczkomaty sp. z o.o., lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

§6

Reklamacje /rękojmia/

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

INTERNET PLUS s.c. Rafał Pośpiech, Renata Pośpiech
42-202 Częstochowa al. Armii Krajowej 1/3 lok. 2

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 • za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach przy ul. Brata Alberta 4, Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/
 • za pośrednictwem śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej delegatura w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8

Newsletter

1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

3. Klient po podaniu adresu e-mail otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.

5. Świadczenie usług jest bezpłatne.

6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.

7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu w wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

§9

Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

 • po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości e-mail powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Ochrona prywatności

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności (załącznik 3)

§12

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§13

Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

 • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,

3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 • w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, - określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.

4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.


Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

INTERNET PLUS s.c. Rafał Pośpiech, Renata Pośpiech
42-202 Częstochowa al. Armii Krajowej 1/3 lok. 2

biuro@ioswietlenie.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:______________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_______________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:_________________________________________________

Adres Konsumenta:_________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: ___________________________

Formularz odstąpienia od umowy w formacie pdf


Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

INTERNET PLUS s.c. Rafał Pośpiech, Renata Pośpiech
42-202 Częstochowa al. Armii Krajowej 1/3 lok. 2

biuro@ioswietlenie.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:__________________________________________________

Adres Klient:___________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_______________________________________________

Podpis Klienta**:________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: _____________________________Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Poniższy Regulamin dotyczy umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. do 31.05.2018r

 

Regulamin sklepu internetowego www.ioswietlenie.pl

Sklep internetowy www.ioswietlenie.pl jest prowadzony przez:

Firmę "PAT - IROIRO" Małgorzata Patrzyk z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 12 (wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa nr 58958, NIP: 949-070-55-10, REGON: 151490754), Tel. kom. +48 501-784-819, 

Tel. +48 34 363-25-08, Fax.+48 34 363-25-08, biuro@ioswietlenie.pl

zwaną dalej Sprzedającym. 

 

§1 Definicje

 

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego www.ioswietlenie.pl

2. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący Zamówienia w Sklepie internetowym ioswietlenie.pl niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.ioswietlenie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

4. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Regulamin – niniejszy regulamin. 

8. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.ioswietlenie.pl .

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) przeglądarka internetowa z właczoną obsługą JavaScript

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ioswietlenie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1. Dokonanie rejestracji w ramach Sklepu internetowego nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszający dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk, 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ioswietlenie.pl, dokonać wyboru towarów i ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu internetowego, loguje się przed lub w trakcie składania Zamówienia używając loginu i hasła wybranych podczas rejestracji.

4. Klient, który nie dokonał rejestracji zobowiązany jest do podania swoich danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu udostępnionym w trakcie składania Zamówienia.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują),

c) wy branej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Ioswietlenie – Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr …” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

10. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

§5 Dostawa

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską bądź poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy wynoszą: http://www.ioswietlenie.pl/Koszt-i-formy-dostawy-cinfo-pol-5.html

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. 

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 4 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, a w przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W razie jakichkolwiek opóźnień Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych warunków postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 

§6 Ceny i metody płatności

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych.

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Klienta sposobu płatności i wartości zamówienia. Koszty dostawy są podawane przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowita cena, wraz kosztami dostawy jest podana przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon lub fakturę VAT). W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu rejestracji lub poinformować nas o tym mailowo na adres  biuro@ioswietlenie.pl  niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przedpłatą, przelewem na numer konta bankowego: 

mBank 80 1140 2004 0000 3302 6614 3593 

(w tytule przelewu należy wpisać nr Zamówienia)

b) gotówką przy odbiorze osobistym,

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§7 Warunki reklamacji z tytułu rękojmi

 

1. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności dostarczonego Towaru z umową.

2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od zauważenia wady, przy czym wada musi zostać stwierdzona przed upływem 2 lat od daty dostarczenia mu Towaru przez Sprzedającego. 

3. Gdy Towar ma wadę Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo wbrew obowiązkowi nie wymienił on towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdy wada jest mało istotna. 

5. Gdy Towar ma wadę Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien dostarczyć Sprzedającemu na jego adres reklamację wraz z dowodem zakupu. 

7. Sprzedający uzgodni z Konsumentem sposób dostarczenia Towaru do Sprzedającego celem rozpatrzenia reklamacji.

8. Reklamacja jest rozpoznawana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to iż uznał żądanie za uzasadnione. 

 

§8 Warunki odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w ciągu 14 dni od doręczenia Towaru, bez podania przyczyny odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie internetowym. Po tym terminie prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

2. Konsument nie ponosi w tym przypadku kosztów oprócz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy takich jak koszt opakowania i odesłania Towaru.

3. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszt najtańszej oferowanej przez Sprzedającego dostawy Towaru również w przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy.

4. W przypadku Zamówienia realizowanego w częściach, 14-dniowy termin jest liczony od dostarczenia ostatniej części Zamówienia. 

5. Odstąpienie Konsumenta od Umowy sprzedaży polega na złożeniu Sprzedającemu oświadczenia, które może zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy jest on obowiązany do zwrotu Towaru Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres Sprzedającego:

PAT-IROIRO” Małgorzta Patrzyk

ul. Bór 12

42-200 Częstochowa

7. Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem Konsument odeśle Towar. 

8. Konsument jest obowiązany do zwrotu Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku korzystania z Towaru w stopniu wykraczającym poza powyższy zakres, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10.Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi pierwsze.

11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Możliwy jest inny sposób zwrotu płatności, gdy Konsument się na niego zgodzi. W każdym z przypadków Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów.

 

§9 Warunki gwarancji

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.  

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami przekazanymi przez gwaranta. 

4. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji bezpośrednio do gwaranta. 

 

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedającego, bądź mailowo na adres biuro@ioswietlenie.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w  terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk, a Klientem który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

3. Konsument ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

Załącznik nr 1 Wzór odstąpienia od umowy

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel