Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

Niniejszy Regulamin dotyczy umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Regulamin sklepu internetowego www.ioswietlenie.pl

Sklep internetowy www.ioswietlenie.pl jest prowadzony przez:

Firmę "PAT - IROIRO" Małgorzata Patrzyk z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 12 (wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa nr 58958, NIP: 949-070-55-10, REGON: 151490754), Tel. kom. +48 501-784-819, 

Tel. +48 34 363-25-08, Fax.+48 34 363-25-08, biuro@ioswietlenie.pl

zwaną dalej Sprzedającym. 

 

§1 Definicje

 

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego www.ioswietlenie.pl

2. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący Zamówienia w Sklepie internetowym ioswietlenie.pl niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.ioswietlenie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

4. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Regulamin – niniejszy regulamin. 

8. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.ioswietlenie.pl .

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) przeglądarka internetowa z właczoną obsługą JavaScript

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ioswietlenie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1. Dokonanie rejestracji w ramach Sklepu internetowego nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszający dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk, 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ioswietlenie.pl, dokonać wyboru towarów i ich ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu internetowego, loguje się przed lub w trakcie składania Zamówienia używając loginu i hasła wybranych podczas rejestracji.

4. Klient, który nie dokonał rejestracji zobowiązany jest do podania swoich danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu udostępnionym w trakcie składania Zamówienia.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują),

c) wy branej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Ioswietlenie – Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr …” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

10. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

§5 Dostawa

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską bądź poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy wynoszą: http://www.ioswietlenie.pl/Koszt-i-formy-dostawy-cinfo-pol-5.html

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. 

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 4 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, a w przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W razie jakichkolwiek opóźnień Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych warunków postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 

§6 Ceny i metody płatności

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych.

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Klienta sposobu płatności i wartości zamówienia. Koszty dostawy są podawane przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowita cena, wraz kosztami dostawy jest podana przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (paragon lub fakturę VAT). W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu rejestracji lub poinformować nas o tym mailowo na adres  biuro@ioswietlenie.pl  niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przedpłatą, przelewem na numer konta bankowego: 

mBank 80 1140 2004 0000 3302 6614 3593 

(w tytule przelewu należy wpisać nr Zamówienia)

b) gotówką kurierowi przy odbiorze paczki,

c) gotówką przy odbiorze osobistym,

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§7 Warunki reklamacji z tytułu rękojmi

 

1. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności dostarczonego Towaru z umową.

2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od zauważenia wady, przy czym wada musi zostać stwierdzona przed upływem 2 lat od daty dostarczenia mu Towaru przez Sprzedającego. 

3. Gdy Towar ma wadę Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo wbrew obowiązkowi nie wymienił on towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdy wada jest mało istotna. 

5. Gdy Towar ma wadę Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

6. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien dostarczyć Sprzedającemu na jego adres reklamację wraz z dowodem zakupu. 

7. Sprzedający uzgodni z Konsumentem sposób dostarczenia Towaru do Sprzedającego celem rozpatrzenia reklamacji.

8. Reklamacja jest rozpoznawana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to iż uznał żądanie za uzasadnione. 

 

§8 Warunki odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w ciągu 14 dni od doręczenia Towaru, bez podania przyczyny odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie internetowym. Po tym terminie prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

2. Konsument nie ponosi w tym przypadku kosztów oprócz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy takich jak koszt opakowania i odesłania Towaru.

3. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszt najtańszej oferowanej przez Sprzedającego dostawy Towaru również w przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy.

4. W przypadku Zamówienia realizowanego w częściach, 14-dniowy termin jest liczony od dostarczenia ostatniej części Zamówienia. 

5. Odstąpienie Konsumenta od Umowy sprzedaży polega na złożeniu Sprzedającemu oświadczenia, które może zostać złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy jest on obowiązany do zwrotu Towaru Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres Sprzedającego:

PAT-IROIRO” Małgorzta Patrzyk

ul. Bór 12

42-200 Częstochowa

7. Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem Konsument odeśle Towar. 

8. Konsument jest obowiązany do zwrotu Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku korzystania z Towaru w stopniu wykraczającym poza powyższy zakres, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

9. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10.Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi pierwsze.

11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Możliwy jest inny sposób zwrotu płatności, gdy Konsument się na niego zgodzi. W każdym z przypadków Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów.

 

§9 Warunki gwarancji

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.  

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami przekazanymi przez gwaranta. 

4. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji bezpośrednio do gwaranta. 

 

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedającego, bądź mailowo na adres biuro@ioswietlenie.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w  terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „PAT-IROIRO” Małgorzata Patrzyk, a Klientem który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

3. Konsument ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

Załącznik nr 1 Wzór odstąpienia od umowy

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel